Premier Pro Template Toolkit 350+: transition, title và sound fx

Đây là một toolkit bao gồm rất nhiều asset khác nhau như: transition, title animation, sound fx, light leaks, geometric shapes, glitch effects, animated backgrounds, …

Premier Pro Template toolkit này gồm những gì?

  • Hơn 90 transition

  • Hơn 40 Animated title

  • Hơn 60 asset: effect, animated backgrounds, ribbons…

Thông tin thêm về toolkit này:

  • Toolkit này không phải là file MOGRT. 
  • Sử dụng trên Premier Pro CC2105 trở lên.
  • Không cần cài thêm Plug-in
  • Có video hướng dẫn sử dụng.
  • Trong toolkit có kèm theo 2 folder chưa ảnh xem trước của transition và animated title.

Và cuối cùng là link download.

Google Drive

Tham gia bình luận

Nguyễn Hồng Sơn Blog © 2018
Scroll Up