Ghost CLI là gì?

Ghost CLI là gì?

Là một công cụ với đầy đủ chức năng giúp bạn cài đặt và cấu hình Ghost CMS.

Mục đích chính của Ghost CLI là có thể cài đặt hoặc cập nhật Ghost trong một dòng lệnh duy nhất.

Cài đặt & Cập nhật

Ghost-CLI là một mô-đun NPM có thể được cài đặt thông qua cả NPM hoặc yarn.

Trên máy chủ sử dụng tài khoản không phải là root cài đặt ghost-cli qua 1 trong 2 lệnh sau:

sudo npm install -g ghost-cli

sudo yarn global add ghost-cli

Thêm @latest

sudo npm install -g ghost-cli@latest

có nghĩa là lệnh này sẽ cài đặt ghost-cli mới nhất hoặc cập nhật ghost-cli và bạn chỉ phải nhớ một trong hai lệnh cho một nhiệm vụ duy nhất ✨

Cập nhật: 21/02/2018 — 3:23 chiều

Tham gia bình luận

Nguyễn Hồng Sơn Blog © 2018
Scroll Up