Cài đặt Ghost trên VPS của Vultr

Ghost là một mã nguồn mới để tạo blog cá nhân đơn giản được xây dựng dựa trên nền tảng hỗ trợ xây dựng ứng dụng web (Web Application) Node JS.

Một số tính năng của Ghost ở Phiên bản hiện tại 1.16

 • Ghost sử dụng Markdown để viết bài và soạn bài. Và đặc biệt là giao diện quản lý nội dung rất đơn giản và dễ sử dụng.
 • Cài sẵn AMP (Accelerated Mobile Pages)
 • Code rõ ràng, dễ hiểu dễ tuỳ biến.

còn nhiều cái nữa mà các bạn có thể tìm hiểu thêm sau khi chuyển sang sử dụng Ghost.

Chuẩn bị cài đặt Ghost.

Trước khi cài đặt Ghost bạn phải chuẩn bị một số thứ sau.

 • Tên miền(domain) của bạn. Bạn có thể mua tên miền tại godady hoặc namecheap.
 • Một VPS chạy ubuntu 16.04( bắt buộc). Mình mua một VPS khoảng 2,5$/tháng tại Vultr.com là đã có thể cài đặt chạy tốt Ghost rồi.
 • VPS của bạn phải tối thiếu là 1GB RAM nếu không quá trình cài đặt có thể gặp lỗi, để khắc phục bạn sẽ phải bổ sung thêm Swap RAM bằng 4 lệnh sau:
  dd if=/dev/zero of=/var/swap bs=1k count=1024k
  mkswap /var/swap
  swapon /var/swap
  echo '/var/swap swap swap default 0 0' >> /etc/fstab

Các bước cài đặt Ghost

  • Đăng nhập vào VPS đã cài đặt sẵn Ubuntu.
  • Sau khi đăng nhập vào thì user mặc định là root, lúc này ta cần tạo thêm một user khác để cài đặt Ghost. Sử dụng lênh sau để thêm user mới
   adduser [tentuchon]
  • Cấp quyền cao nhất cho user bạn mới tạo bằng lệnh sau.
   usermod -aG sudo [tentuchon]
  • Đăng nhập vào user mới tạo bằng lệnh.
   su [tentuchon]
  • Tiến hành cập nhật những gói update mới nhất cho ubuntu bằng 2 lệnh sau.
   sudo apt-get update
   sudo apt-get upgrade
  • Cài đặt Nginx server trên ubuntu.
   sudo apt-get install nginx
   Chp phép kết nối http/https trên firewall bằng lệnh sau
   sudo ufw allow ‘Nginx Full’
  • Tiếp tục cài đặt MySQL bằng lệnh sau.
   sudo apt-get install mysql-server

   Chú ý: Luôn cài đặt mật khẩu cho root user khi được yêu cầu và ghi nhớ mật khẩu để cài đặt ghost sau này.

  • Cài đặt Node.JS bằng 2 lệnh sau:
   curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash
   sudo apt-get install -y nodejs
  • Cài đặt Ghost CLI:
   sudo npm i -g ghost-cli

   Nếu bạn không chắc về phiên bản Ghost-Cli hiện tại có thể dùng lệnh sau để cài đặt bản mới nhất sudo npm i -g ghost-cli@lastest

Sau khi cài ghost CLI thành công là bạn đã có đầy đủ các thành phần cần thiết để cài đặt Ghost.

Cài đặt ghost bằng Ghost CLI

 • Tạo một thư mới để chứa Ghost bằng lệnh sau
  sudo mkdir -p /var/www/[tenthumuc]
 • Cài đặt quền sở hữu cho thư mục mới tạo
  sudo chown [tentuchon] /var/www/[tenthumuc]
 • Cấp quyền cho thư mục mới tạo
  sudo chmod 775 /var/www/[tenthumuc]
 • Vào thư mục mới tạo
  cd /var/www/[tenthumuc]

  Thư mục cài đặt ghost phải hoàn toàn trống nếu không quá trình cài Ghost sẽ không thể bắt đầu.

 • Tiến hành cài đặt Ghost
  ghost install

Sau khi chạy lệnh “Ghost Install” quá trình cài đặt sẽ bắt đầu.

0 Shares